Logo dsportal.sk

Project Manager

Dunajská Streda, Trnavský kraj - komunikácia s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní legislatívnych požiadaviek a pri zabezpečení stanovísk v procese územného konania (napr. Okresný úrad, odbor životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Technická Inšpekcia, Inšpektorát práce, Krajský pamiatkový úrad) organizačné zabezpečenie procesov a koordinácia podľa schválených harmonogramov participácia na komunikácii s partnerskými spoločnosťami, s orgánmi verejnej správy, úradmi, štátnymi organizáciami.. zabezpečenie povolení súvisiacich so stavebnou činnosťou a kolaudáciou príprava požiadavky na investíciu a príslušných podkladov príprava technických príloh ku zmluvám/objednávkam spolupráca pri zabezpečovaní stanovísk verejnoprávnych orgánov a kolaudácie riadenie procesu prípravy a realizácie pridelených projektov pripomienkovanie projektu pre stavebné povolenie práca so stavebným rozpočtom a úzka spolupráca so stavbyvedúcim pri realizácií stavieb a h... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart