Logo dsportal.sk

Štatút akcie Rezervované pre ženy

Štatút pravidelnej mesačnej akcie „Rezervované pre ženy“

Zmyslom tohto štatútu je určiť pravidlá akcie a prihlasovania sa do pravidelnej mesačnej akcie „Rezervované pre ženy“, v rámci ktorého vyžrebovaná dáma prežije jeden skvelý deň plný relaxu, krásy a módy v MAXe a a-Studiu.

Organizátori akcie

- Organizátormi akcie „Rezervované pre ženy“ sú:
- Zábavno-obchodné centrum MAX so sídlom Galantská cesta 5692/20 v Dunajskej Strede
- DSportal.sk - portál dunajskostredského okresu
- A-Studio so sídlom na Rybný trh 333/10 v Dunajskej Strede
- Denník Ujszó so sídlom na Lazaretská 2 v Bratislave

Začiatok a ukončenie prihlasovania sa do akcie „Rezervované pre ženy“:

Prihlasovanie do akcie bude prebiehať vždy od prvého dňa v mesiaci do 25 dňa v príslušnom mesiaci.

Pravidlá prihlasovania sa do akcie:

Prihlásiť sa môže každá dáma na stránke www.dsportal.sk vyplnením prihlasovacieho formulára. Minimálny vek potrebný na prihlásenie sa do akcie je 15rokov. Pri prihlasovaní je nutné vyplniť dotazník, uviesť svoje kontaktné telefónne číslo a tiež pripojiť svoju fotografiu.

Po uzavretí prihlasovania, bude každý mesiac vyžrebovaná organizátormi akcie jedna dáma, ktorá bude telefonicky pozvaná na akciu :“ Rezervované pre ženy“. Akcia sa uskutoční vždy v prvý týždeň nasledujúceho mesiaca, po oznámení výsledkov žrebovania.

Výherkyňa súhlasí s uverejnením jej fotografií ako aj osobných údajov (meno, prípadne iné vopred dohodnuté informácie)na plagátoch umiestnených v ZOC MAX Dunajská Streda, na stránke www.zocmax.sk, www.dsportal.sk a v prílohe denníka Ujszó. Fotografie ako aj opis udalosti tohto dňa budú na stránke umiestnené celý mesiac po premene a budú k nahliadnutiu v archíve počas celého roka.
Účasťou v akcii vyjadruje výherkyňa svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.